Weapon Stats for PLAYERUNKNOWN's BATTLEGROUNDS/vi

From PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Wiki
Jump to: navigation, search
Icon weapon Molotov.png

Sau đây là những chỉ số thông tin của các loại vũ khí trong PLAYERUKNOWN's BATTLEGROUNDS.

Lưu ý: Vì Bluehole không cho biết các số liệu chính thức của vũ khí, nên không có trang web nào có số liệu thống kê chính xác hoàn toàn cả. Mỗi trang web dựa trên hàng trăm bảng tính và có số khác nhau. Hầu hết các trang web ghi lại dữ liệu của họ thông qua các trận riêng và một số không bao gồm chân / phạm vi. Không ai biết nếu kiễm tra phụ hợp dữ liệu. Tóm lại không ai có số chính xác nhưng các số liệu này gần như 95% so với giá trị chính thức.

Thống kê[edit | edit source]

Sát thương[edit | edit source]

Click here for an explanation of these stats.
Image Name DMG SPD PWR BDMG 0 BDMG 1 BDMG 2 BDMG 3 HDMG 0 HDMG 1 HDMG 2 HDMG 3
AKM.png AKM 47 715 m/s 10,000 47 34.30 29.40 22 115.10 80.60 69 51.80
Icon weapon AUG A3.png AUG A3 41 940 m/s 9,000 41 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon AWM.png AWM 105 945 m/s 40,000 136.50 95.50 81.80 61.40 262.50 183.70 157.50 118.10
Icon weapon M762.png Beryl M762 46 715 m/s 10,000 46 32.90 28.20 21.10 110.40 77.30 66.20 49.70
Icon weapon C4.png C4
Icon weapon Crossbow.png Crossbow 105 160 m/s 8,000 104.70 73.30 62.80 47.10 241 168.70 144.60 108.40
Icon weapon DBS.png DBS 26 18.1×9 12.6×9 10.8×9 8.1×9 24.1×9 16.9×9 14.5×9 10.8×9
Icon weapon DP 28.png DP-28 51 715 m/s 10,000 51 35.60 30.60 22.90 117.30 82.10 70.30 52.70
Icon weapon Deagle.png Deagle 62 450 m/s 62 43.40 37.10 27.90 124 86.80 74.30 55.80
Icon weapon Flare gun.png Flare Gun
Icon weapon Grenade.png Frag Grenade ? ? ? ?
Icon weapon G36C.png G36C 41 870 m/s 41 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon Groza.png Groza 47 715 m/s 10,000 47 34.30 29.40 22 115.10 80.60 69 51.80
Icon weapon Kar98k.png Karabiner 98 Kurz 79 760 m/s 16,000 102.70 71.80 61.60 46.20 197.50 138.20 118.50 88.80
Icon weapon M16A4.png M16A4 43 900 m/s 8,000 43 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon M249.png M249 45 915 m/s 10,000 45 31.40 27 20.20 103.40 72.40 62 46.50
Icon weapon HK416.png M416 41 880 m/s 3,500 41 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon MP5K.png MP5K 33 400 m/s 7,000 33 23 19.80 14.80 59.40 41.50 35.60 26.70
Icon weapon UZI.png Micro UZI 26 350 m/s 5,000 26 18.20 15.60 11.70 46.80 32.70 28 21
Icon weapon Mini14.png Mini 14 46 990 m/s 10,000 48.30 33.80 28.90 21.70 108.10 75.60 64.80 48.60
Icon weapon Mk14.png Mk14 EBR 61 853 m/s 20,000 64 44.80 38.40 28.80 143.30 100.30 86 64.50
Icon weapon Mk47Mutant.png Mk47 Mutant 49 780 m/s 10,000 49 34.30 29.40 22 115.10 80.60 69 51.80
Icon weapon Molotov.png Molotov Cocktail ? ? ? ?
Icon weapon Mosin Nagant.png Mosin Nagant 102.70 71.80 61.60 46.20 197.50 138.20 118.50 88.80
Icon weapon P18C.png P18C 23 375 m/s 7,000 22.40 15.70 13.40 10.10 44.90 31.40 26.90 20.20
Icon weapon M1911.png P1911 41 250 m/s 6,000 40.60 28.40 24.30 18.20 81.20 56.80 48.70 36.50
Icon weapon M9.png P92 35 380 m/s 7,000 34.50 24.20 20.70 15.50 69.10 48.40 41.40 31.10
Icon weapon PP-19 Bizon.png PP-19 Bizon 35 408 m/s 35 24.50 21 15.70 63 44 37.80 28.30
Icon weapon Panzerfaust.png Panzerfaust
Icon weapon QBU88.png QBU 48 945 m/s 10,000 50.40 35.20 30.20 22.60 112.80 78.90 67.60 50.70
Icon weapon QBZ95.png QBZ95 41 870 m/s 9,000 41 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon NagantM1895.png R1895 55 330 m/s 8,000 54.80 38.30 32.80 24.60 109.60 76.70 65.70 49.30
Icon weapon R45.png R45 55 330 m/s 8,000 54.80 38.30 32.80 24.60 109.60 76.70 65.70 49.30
Icon weapon Saiga12.png S12K 24 350 m/s 5,000 31.40×9 22×9 18.80×9 14.10×9 20.90×9 14.60×9 12.50×9 9.40×9
Icon weapon Winchester.png S1897 26 360 m/s 5,000 22.70×9 15.90×9 13.60×9 10.20×9 34.10×9 23.90×9 20.50×9 15.30×9
Icon weapon Berreta686.png S686 26 370 m/s 5,000 23.10×9 16.20×9 13.80×9 10.40×9 34.70×9 24.30×9 20.80×9 15.60×9
Icon weapon SCAR-L.png SCAR-L 41 870 m/s 9,000 41 30.10 25.80 19.30 101 70.70 60.60 45.40
Icon weapon SKS.png SKS 53 800 m/s 20,000 55.60 38.90 33.30 25 124.50 87.10 74.70 56
Icon weapon SLR.png SLR 58 840 m/s 20,000 60.90 42.60 36.50 27.40 136.3 95.4 81.7 61.3
Icon weapon Sawed-off.png Sawed-off 22 330 m/s 8,000 19.90×8 13.90×8 11.90×8 8.90×8 29.80×8 20.90×8 17.90×8 13.40×8
Icon weapon Skorpion.png Skorpion 22 350 m/s 5,000 22 15.40 13.20 9.90 44 30.80 26.40 19.80
Icon weapon SmokeBomb.png Smoke Grenade
Icon weapon Sticky Bomb.png Sticky Bomb
Icon weapon FlashBang.png Stun Grenade
Icon weapon Thompson.png Tommy Gun 40 280 m/s 7,000 40 28 24 18 72 50.40 43.10 32.40
Icon weapon UMP.png UMP45 41 360 m/s 7,000 39 27.30 23.40 17.50 70.20 49.10 42.10 31.50
Icon weapon VSS.png VSS Vintorez 41 330 m/s 20,000 43 30.10 25.80 19.30 96.30 67.40 57.80 43.30
Icon weapon Vector 01.png Vector 31 350 m/s 7,000 31 21.70 18.50 13.90 55.80 39 33.40 25.10
Icon weapon Win94.png Winchester Model 1894 66 760 m/s 16,000 72.60 50.80 43.50 32.60 165 115.40 99 74.20

Độ lan đạn[edit | edit source]

Click here for an explanation of these stats.
Image Name Spread Base Aim Mod ADS Mod Fire Base Crouch Mod Prone Mod Walk Mod Run Mod Jump Mod
AKM.png AKM 6.00 0.15 0.025 9 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon AUG A3.png AUG A3 4.00 0.13 0.02 9.00 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon AWM.png AWM 7.50 0.40 0.004 12.5 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon M762.png Beryl M762
Icon weapon C4.png C4
Icon weapon Crossbow.png Crossbow 0.07 0.07 0.001 8.50 0.20 2.00 5.00 15.00 1.50
Icon weapon DBS.png DBS
Icon weapon DP 28.png DP-28 6.00 0.15 0.025 9.00 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Deagle.png Deagle
Icon weapon Flare gun.png Flare Gun
Icon weapon Grenade.png Frag Grenade
Icon weapon G36C.png G36C
Icon weapon Groza.png Groza 6.00 0.15 0.025 9 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Kar98k.png Karabiner 98 Kurz 8.00 0.10 0.007 13.5 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon M16A4.png M16A4 5.00 0.15 0.02 8.50 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon M249.png M249 8.00 0.15 0.05 10.00 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon HK416.png M416 4.00 0.14 0.02 8.50 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon MP5K.png MP5K 0.14 0.04 17
Icon weapon UZI.png Micro UZI 4.50 0.10 0.04 17 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Mini14.png Mini 14 5 0.15 0.02 8.50 0.50 0.20 2 5 15
Icon weapon Mk14.png Mk14 EBR 7.00 0.15 0.01 9 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Mk47Mutant.png Mk47 Mutant
Icon weapon Molotov.png Molotov Cocktail
Icon weapon Mosin Nagant.png Mosin Nagant
Icon weapon P18C.png P18C 3.50 0.35 0.08 12 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon M1911.png P1911 3.00 0.20 0.05 10.00 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon M9.png P92 2.50 0.20 0.05 10 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon PP-19 Bizon.png PP-19 Bizon
Icon weapon Panzerfaust.png Panzerfaust
Icon weapon QBU88.png QBU
Icon weapon QBZ95.png QBZ95
Icon weapon NagantM1895.png R1895 3.50 0.20 0.05 20.00 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon R45.png R45 3.50 0.20 0.05 20.00 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Saiga12.png S12K 6.00 0.05 0.03 0 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Winchester.png S1897 5.50 0.05 0.25 0 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Berreta686.png S686 5.00 0.10 0.75 0 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon SCAR-L.png SCAR-L 4.00 0.13 0.02 9 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon SKS.png SKS 7.00 0.15 0.01 9 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon SLR.png SLR 7 0.15 0.01 9 - - - - -
Icon weapon Sawed-off.png Sawed-off
Icon weapon Skorpion.png Skorpion 5.50 0.20 0.05 20 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon SmokeBomb.png Smoke Grenade
Icon weapon Sticky Bomb.png Sticky Bomb
Icon weapon FlashBang.png Stun Grenade
Icon weapon Thompson.png Tommy Gun 4.50 0.14 0.05 10 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon UMP.png UMP45 5.50 0.20 0.05 20 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon VSS.png VSS Vintorez 7.00 0.15 0.01 9 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Vector 01.png Vector 4.50 0.14 0.05 10 0.50 0.20 2.00 5.00 15.00
Icon weapon Win94.png Winchester Model 1894 - - - - - - - - -

Độ lệch đạn[edit | edit source]

Click here for an explanation of these stats.
Image Name Base Base Aim Base ADS Recoil Gain Recoil Gain Aim Recoil Gain ADS Max Limit Move Modifier Velocity Reference Crouch Mod Prone Mode
AKM.png AKM 3.10 1.40 0.02 1.40 0.90 0.022 8.00 0 - 3.5 0 - 300 0.60
Icon weapon AUG A3.png AUG A3 3.00 1.20 0.01 1.30 0.80 0.02 8.00 0 - 3.00 0 - 300 0.60
Icon weapon AWM.png AWM 4.00 2.40 0.001 1.30 0.80 0.01 8.00 0 - 2.50 0 - 300 0.60
Icon weapon M762.png Beryl M762 3.1 1.4 0.02 1.4 0.9 0.022 8 3.5 300
Icon weapon C4.png C4
Icon weapon Crossbow.png Crossbow 1.50 1.00 0.60 0.01 2.00 0 - 3 0 - 150 0.80 0.60 5.00
Icon weapon DBS.png DBS
Icon weapon DP 28.png DP-28 3.10 1.40 0.02 1.40 0.90 0.022 8.00 3.50 0 - 300 0.60
Icon weapon Deagle.png Deagle
Icon weapon Flare gun.png Flare Gun
Icon weapon Grenade.png Frag Grenade
Icon weapon G36C.png G36C
Icon weapon Groza.png Groza 3.10 1.40 0.01 1.45 0.90 0.012 8.00 0 - 3.50 0 - 300 0.60
Icon weapon Kar98k.png Karabiner 98 Kurz 3.70 1.30 0.005 1.30 0.80 0.02 8.00 0 - 2.50 0 - 150 0.60
Icon weapon M16A4.png M16A4 3.10 1.30 0.01 1.30 0.80 0.02 8.00 0 - 3.2 0-300 0.60
Icon weapon M249.png M249 3.10 1.10 0.01 1.30 0.80 0.02 10.00 0 - 3.2 0 - 300 0.60
Icon weapon HK416.png M416 3.10 1.35 0.01 1.30 0.80 0.02 8.00 0 - 3.20 0 - 300 0.60
Icon weapon MP5K.png MP5K 2.1 1.2 0.06 1.1 0.5 0.26 7 1.9 150 - 400 0.65
Icon weapon UZI.png Micro UZI 2.10 1.30 0.06 1.20 0.60 0.15 7.00 0 - 2 150 - 400 0.65
Icon weapon Mini14.png Mini 14 3.50 1.20 0.003 1.30 0.80 0.03 8 0 - 3.40 0 - 300 0.60
Icon weapon Mk14.png Mk14 EBR 3.50 1.60 0.01 1.70 0.90 0.02 8.00 0 - 3.5 0 - 300 0.70
Icon weapon Mk47Mutant.png Mk47 Mutant
Icon weapon Molotov.png Molotov Cocktail
Icon weapon Mosin Nagant.png Mosin Nagant
Icon weapon P18C.png P18C 2.50 1.50 0.03 0.80 0.33 0.03 4.00 0 - 1.5 160 - 480 0.60
Icon weapon M1911.png P1911 2.50 1.50 0.02 0.80 0.38 0.03 4.00 0 - 1.50 160 - 480 0.60
Icon weapon M9.png P92 2.50 1.50 0.03 0.80 0.33 0.03 4.00 0 - 0.15 160 - 480 0.60
Icon weapon PP-19 Bizon.png PP-19 Bizon
Icon weapon Panzerfaust.png Panzerfaust
Icon weapon QBU88.png QBU
Icon weapon QBZ95.png QBZ95
Icon weapon NagantM1895.png R1895 2.70 1.50 0.03 0.80 0.70 0.03 4.00 0 - 1.50 160 - 480 0.60
Icon weapon R45.png R45 2.70 1.50 0.03 0.80 0.70 0.03 4.00 0 - 1.50 160 - 480 0.60
Icon weapon Saiga12.png S12K 1.50 0.80 0.01 1.00 0.60 0.50 7.00 0 - 2 0 - 300 0.60
Icon weapon Winchester.png S1897 1.50 0.90 0.01 1.00 0.60 0.01 7.00 0 - 2 0 - 400 0.60
Icon weapon Berreta686.png S686 1.50 0.90 0.01 1.00 0.60 0.01 7.00 0 - 2.00 0 - 400 0.60
Icon weapon SCAR-L.png SCAR-L 3.0 1.20 0.01 1.30 0.80 0.02 8.00 0 - 3 0 - 300 0.60
Icon weapon SKS.png SKS 3.10 1.40 0.068 1.40 0.90 0.022 8.00 0 - 3.5 0 - 300 0.60
Icon weapon SLR.png SLR 3.5 1.6 0.005 1.7 0.9 0.022 8 3.5 300 0.7
Icon weapon Sawed-off.png Sawed-off
Icon weapon Skorpion.png Skorpion 2.5 2.2 0.2 1.20 0.85 0.15 7.00 2.00 150 - 400 0.69
Icon weapon SmokeBomb.png Smoke Grenade
Icon weapon Sticky Bomb.png Sticky Bomb
Icon weapon FlashBang.png Stun Grenade
Icon weapon Thompson.png Tommy Gun 2.25 1.80 0.07 1.20 0.65 0.15 7.00 0 - 2 150 - 400 0.65
Icon weapon UMP.png UMP45 2.30 2.00 0.20 1.00 0.85 0.15 7.00 0 - 2 150 - 400 0.69
Icon weapon VSS.png VSS Vintorez 3.10 1.40 0.05 1.40 0.90 0.02 8.00 0 - 3.5 0 - 300 0.60
Icon weapon Vector 01.png Vector 2.10 1.40 0.48 1.00 0.80 0.33 10.00 0 - 2.5 50 - 220 0.65
Icon weapon Win94.png Winchester Model 1894 - - - - - - - - - -

Hồi tâm[edit | edit source]

Click here for an explanation of these stats.
Image Name Vert Clamp Vert Speed Recovery Clamp Recovery Max Recovery Mod HOR Speed HOR Tendency Left Max Right Max Recoil Speed Recovery Speed Pattern Scale Value Climb Value Fall Crouch Mod Prone Mod
AKM.png AKM 0.05 - 8.00 15.00 9.50 15.00 0.55 12.00 - 0.10 - 0.60 0.60 12.00 6.00 0.73 0.65 2.10 0.84 0.60
Icon weapon AUG A3.png AUG A3 0 - 7.00 14.00 10.00 15.00 0.50 11.20 -0.03 -0.70 0.70 12.00 6.00 0.70 0.72 2.30 0.80 0.60
Icon weapon AWM.png AWM 0 - 7.00 15.00 8.00 15.00 0.60 7.00 0.10 -0.80 0.80 19.00 4.00 0.50 0.70 3.00 0.80 0.60
Icon weapon M762.png Beryl M762 15 4.5 2 0.55 10 8.2 0.7 2.15 0.88 0.7
Icon weapon C4.png C4
Icon weapon Crossbow.png Crossbow 8.00 0.50 5.00 8.00 0.50 5.00 0.00 -1.00 1.00 8.00 3.00 0.52 1.00 1.00 0.80 0.60
Icon weapon DBS.png DBS
Icon weapon DP 28.png DP-28 0.05 - 8.00 15.00 5.00 9.00 0.55 12.00 -0.10 -0.62 0.62 12.00 6.00 0.73 0.65 2.10 0.60 0.15
Icon weapon Deagle.png Deagle
Icon weapon Flare gun.png Flare Gun
Icon weapon Grenade.png Frag Grenade
Icon weapon G36C.png G36C
Icon weapon Groza.png Groza 0.05 - 8 14.00 9.50 15.00 0.55 11.00 0.00 - 0.65 0.65 12.00 6.00 0.73 0.65 2.10 0.80 0.60
Icon weapon Kar98k.png Karabiner 98 Kurz 0 - 7.00 15.00 8.00 15.00 0.60 7.00 +0.10 -0.80 0.80 19.00 4.00 0.40 0.70 3.00 0.80 0.60
Icon weapon M16A4.png M16A4 0.05 - 7 11.00 9.50 15.00 0.52 11.00 +0.00 -0.55 0.55 12.00 5.00 0.71 0.80 2.20 0.80 0.60
Icon weapon M249.png M249 0.05 - 7.00 15.00 5.50 20.00 0.60 10.00 +0.00 -0.50 0.50 12.00 6.00 0.75 0.75 2.10 0.40 0.20
Icon weapon HK416.png M416 0.05 - 7 15.00 9.50 15.00 0.50 10.00 -0.10 -0.75 0.75 12.00 6.00 0.70 0.70 2.10 0.80 0.60
Icon weapon MP5K.png MP5K 0 - 5 12 5.5 1.5 0.6 12 +0.6 0.6 0.6 2.5 0.8 0.7
Icon weapon UZI.png Micro UZI 0 - 5 15.00 4.00 3.45 0.55 12.00 + 0.03 - 0.35 0.35 9.00 5.00 0.60 0.40 1.44 0.80 0.70
Icon weapon Mini14.png Mini 14 0.05 - 3.15 11.20 8 12 0.40 11 +0.05 -0.45 0.45 12.00 5.00 0.71 1.20 3 0.80 0.60
Icon weapon Mk14.png Mk14 EBR 0.1 - 8 11.50 8.00 15.00 0.55 10.00 - 0.10 - 0.65 0.65 12.00 6.00 0.73 0.80 2.10 0.80 0.40
Icon weapon Mk47Mutant.png Mk47 Mutant
Icon weapon Molotov.png Molotov Cocktail
Icon weapon Mosin Nagant.png Mosin Nagant
Icon weapon P18C.png P18C 0 - 5.00 15.00 8.00 5.00 0.20 12.00 0.00 -0.32 0.355 24.00 5.50 1.00 1.00 2.50 0.80 0.70
Icon weapon M1911.png P1911 0 - 5.00 15.00 8.00 5.00 0.20 12.00 +0.00 -0.30 0.30 24.00 5.00 1.00 1.20 2.50 0.80 0.70
Icon weapon M9.png P92 0 - 5.00 15.00 8.00 5.00 0.20 12.00 +0.00 -0.30 0.30 24.00 5.00 1.00 1.00 2.50 0.80 0.70
Icon weapon PP-19 Bizon.png PP-19 Bizon
Icon weapon Panzerfaust.png Panzerfaust
Icon weapon QBU88.png QBU
Icon weapon QBZ95.png QBZ95
Icon weapon NagantM1895.png R1895 0 - 5 15.00 8.00 5.00 0.20 12.00 +0.00 -0.30 0.30 23.00 5.00 1.00 1.20 2.50 0.80 0.70
Icon weapon R45.png R45 0 - 5.00 15.00 8.00 5.00 0.20 12.00 +0.00 -0.30 0.30 23.00 5.00 1.00 1.20 1.90 0.80 0.70
Icon weapon Saiga12.png S12K 0 - 9 15.00 8.00 15.00 0.30 16.00 +0.10 -1.50 1.50 22.00 3.00 1.00 1.80 3.00 0.85 0.75
Icon weapon Winchester.png S1897 0.1 - 5 12.00 6.00 8.00 0.33 8.00 +0.00 -1.00 1.00 60.00 6.50 1.00 1.00 2.00 0.80 0.60
Icon weapon Berreta686.png S686 0.1 - 5.00 12.00 6.00 8.00 0.33 8.00 0.00 - 1.00 1.00 40.00 5.00 1.00 1.00 2.00 0.80 0.60
Icon weapon SCAR-L.png SCAR-L 0 - 7 15.00 10.00 15.00 0.50 11.00 + 0.10 - 0.80 0.80 12.00 6.00 0.70 0.75 2.20 0.80 0.60
Icon weapon SKS.png SKS 0.1 - 8 9.00 8.00 15.00 0.55 6.00 - 0.10 - 0.65 0.65 12.00 6.00 0.73 0.80 2.00 0.80 0.60
Icon weapon SLR.png SLR - - - - - - - - - - - - - - - -
Icon weapon Sawed-off.png Sawed-off
Icon weapon Skorpion.png Skorpion 0 - 5.00 15.00 4.00 3.00 0.55 14.00
Icon weapon SmokeBomb.png Smoke Grenade
Icon weapon Sticky Bomb.png Sticky Bomb
Icon weapon FlashBang.png Stun Grenade
Icon weapon Thompson.png Tommy Gun 0 - 5 15.00 5.00 3 0.55 12.00 + 0.03 - 0.41 0.41 9.00 5.00 0.70 0.50 1.50 0.80 0.70
Icon weapon UMP.png UMP45 0 - 5 15.00 4.00 3.00 0.50 12.00 +0.00 -0.30 0.30 9.00 5.00 1.10 0.20 1.25 0.80 0.70
Icon weapon VSS.png VSS Vintorez 0.1 - 8 10.50 10.00 6.00 0.30 8.00 +0.00 -0.50 0.50 12.00 6.00 0.73 0.40 2.00 0.80 0.60
Icon weapon Vector 01.png Vector 0 - 5 15.00 5.00 1.50 0.40 18.00 +0.00 -0.50 0.50 9.00 5.00 0.60 0.50 1.50 0.80 0.70
Icon weapon Win94.png Winchester Model 1894 - - - - - - - - - - - - - - - -

Misc[edit | edit source]

Click here for an explanation of these stats.
Image Name Sway Pitch Sway Yaw Sway Movement Crouch Mod Prone Mod DOF Range DOF Near Range DOF Power Pickup Delay Ready Delay
AKM.png AKM 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 5.00 27.00 1.00 150 ms 400 ms
Icon weapon AUG A3.png AUG A3 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 35.00 50.00 1.00 0.15 0.50
Icon weapon AWM.png AWM 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 33.00 60.00 2.00 150 ms 500 ms
Icon weapon M762.png Beryl M762
Icon weapon C4.png C4
Icon weapon Crossbow.png Crossbow 1.00 1.50 0.50 0.20 30.00 30.00 60.00 1.50 150ms 500ms
Icon weapon DBS.png DBS
Icon weapon DP 28.png DP-28 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 35.00 50.00 1.50 150 ms 400 ms
Icon weapon Deagle.png Deagle
Icon weapon Flare gun.png Flare Gun
Icon weapon Grenade.png Frag Grenade
Icon weapon G36C.png G36C
Icon weapon Groza.png Groza 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 35.00 50.00 1.50 150 ms 400 ms
Icon weapon Kar98k.png Karabiner 98 Kurz 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 45.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon M16A4.png M16A4 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 35.00 50.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon M249.png M249 1.00 10.00 2.00 0.60 0.20 35.00 50.00 1.00 150 ms 500 ms
Icon weapon HK416.png M416 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 35.00 50.00 1.00 150 ms 500 ms
Icon weapon MP5K.png MP5K 150 ms 500 ms
Icon weapon UZI.png Micro UZI 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon Mini14.png Mini 14 1.00 1.00 1.50 0.20 10 20 1.20 0.15s 0.5s
Icon weapon Mk14.png Mk14 EBR 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 40.00 55.00 1.50 150 ms 400 ms
Icon weapon Mk47Mutant.png Mk47 Mutant
Icon weapon Molotov.png Molotov Cocktail
Icon weapon Mosin Nagant.png Mosin Nagant
Icon weapon P18C.png P18C 2.00 15.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon M1911.png P1911 2.00 15.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon M9.png P92 2.00 15.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon PP-19 Bizon.png PP-19 Bizon
Icon weapon Panzerfaust.png Panzerfaust
Icon weapon QBU88.png QBU
Icon weapon QBZ95.png QBZ95
Icon weapon NagantM1895.png R1895 2.00 15.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon R45.png R45 2.00 15.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon Saiga12.png S12K 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.00 150 ms 500 ms
Icon weapon Winchester.png S1897 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.00 150 ms 500 ms
Icon weapon Berreta686.png S686 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.00 150 ms 500 ms
Icon weapon SCAR-L.png SCAR-L 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 35.00 50.00 1.00 150 ms 500 ms
Icon weapon SKS.png SKS 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 40.00 55.00 1.50 150 ms 400 ms
Icon weapon SLR.png SLR - - - - - 40 55 1.5 - -
Icon weapon Sawed-off.png Sawed-off
Icon weapon Skorpion.png Skorpion
Icon weapon SmokeBomb.png Smoke Grenade
Icon weapon Sticky Bomb.png Sticky Bomb
Icon weapon FlashBang.png Stun Grenade
Icon weapon Thompson.png Tommy Gun 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon UMP.png UMP45 2.00 10.00 1.50 0.50 0.20 30.00 60.00 1.50 150 ms 500 ms
Icon weapon VSS.png VSS Vintorez 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 45.00 55.00 2.00 150 ms 400 ms
Icon weapon Vector 01.png Vector 1.00 1.00 1.50 0.50 0.20 20.00 40.00 1.40 150 ms 500 ms
Icon weapon Win94.png Winchester Model 1894 - - - - - - - - - -

Header Key[edit | edit source]

Tên rút gọn Tên đầy đủ Ý nghĩa
PWR Power Mỗi lần bắn sát thương mà không có bất kỳ số nhân nào được áp dụng.
RAN Range Tầm bắn hiệu quả trước khi giảm xuống 0.
STB Stability Lượng lệch do di chuyển và bắn.
RoF Rate of Fire Tốc độ bắn theo thời gian.
DMG Damage Sát thương về lý thuyết trong ngực đối phương không có giáp.
DUR Duration of Fire Tốc độ bắn ở chế độ Auto hoặc chế độ bắn nhanh nhất của vũ khí không có Auto.
BPS Bullets Per Second Lượng đạn được bắn mỗi giây.
DPS Damage Per Second Lượng sát thương tối đa theo lý thuyết mỗi giây.
AMM Ammunition Type Loại đạn nào được nap vào cánh tay.
MAG Magazine Size Kích thước của hộp đạn.
CAP Capacity Được biết đến là số lượng để có thể đưa vào túi đồ.
ATTCH Attachments Cái gì được gắn vào khung vũ khí.
BDMG 0 Body Damage Level 0 Lượng sát thương gây ra vào cơ thể khi đối phương mang giáp cấp 0.
BDMG 1 Body Damage Level 1 Lượng sát thương gây ra vào cơ thể khi đối phương mang giáp cấp 1.
BDMG 2 Body Damage Level 2 Lượng sát thương gây ra vào cơ thể khi đối phương mang giáp cấp 2.
BDMG 3 Body Damage Level 3 Lượng sát thương gây ra vào cơ thể khi đối phương mang giáp cấp 3.
HDMG 0 Head Damage Level 0 Lượng sát thương gây ra vào đầu khi mang mũ cấp 0.
HDMG 1 Head Damage Level 1 Lượng sát thương gây ra vào đầu khi mang mũ cấp 1.
HDMG 2 Head Damage Level 2 Lượng sát thương gây ra vào đầu khi mang mũ cấp 2.
HDMG 3 Head Damage Level 3 Lượng sát thương gây ra vào đầu khi mang mũ cấp 3.

Cách tính sát thương[edit | edit source]

Ngay bây giờ, không có tính toán "chính thức" nào về sát thương được tìm ra trong trò chơi. Điều tốt nhất mà cộng đồng đã đưa ra là mức sát thương xấp xỉ dựa trên các giá trị mà chúng tôi có cho áo giáp, sát thương, phạm vi, v.v. Có vẻ như thiệt hại chủ yếu dựa trên tính toán như chúng tôi:

( SÁT THƯƠNG * (SÁT THƯƠNG / KHOẢNG CÁCH) ) * GIÁP %

Điều này là rất, rất thô, tuy nhiên, và chắc chắn không được đặt trong đá. Phương trình này gần như có nghĩa là sát thương là giá trị của SÁT THƯƠNG lần số lượng quan hệ giữa KHOẢNG CÁCH và SÁT THƯƠNG, giảm sát thương khi bạn rời xa mục tiêu, và sau đó giá trị này nhân với phần trăm ARMOR, làm giảm sát thương phụ thuộc vào những gì đang được đeo. Đây không phải là một phương trình chính thức bởi bất kỳ phương tiện nào, nhưng đó là những gì dữ liệu có vẻ hàm ý.

Sát thương Đầu và Cơ thể[edit | edit source]

Có vẻ như một lượng sát thương lớn hơn nhiều được thực hiện cho đầu hơn là với cơ thể. Điều này có thể là do đầu thường có ít giáp hơn toàn bộ cơ thể, nhưng cũng có thể là thợ cơ khí để cho phép headshots. Dù bằng cách nào, trong hầu hết các trường hợp, một headshot sẽ làm thiệt hại nhiều hơn một shot cơ thể, và nhãn hiệu có tay nghề cao nên nhắm đến đây đầu tiên.

Damage area.jpg

References[edit | edit source]